.

 يکي از نکات مهم در اجراي صحيح سازه هاي بتني تراکم کامل بتن و جا گيري مناسب آن در قالب مي باشد . اين مسأله در مورد المان هايي همچون

ديوار برشي و ستون که در آنها فشردگي آرماتور زياد و ابعاد مقطع بتن ريزي کوچک مي باشد از اهميت بيشتري برخوردار است. 

بتن خود تراکم راه حلي است که امروزه جهت رفع اين مشکلات و همچنين رسيدن به بتني با کيفيت بالاتر مطرح مي باشد.

شرکت مات بتن پایا توانسته است با تکیه بر دانش فنی خود به تولید و اجرای این بتن اقدام نموده  و اولین شرکت دارنده استاندارد بتن خوردتراکم در

شرق کشور می باشد.