.

بررسی چهار روش تسریع یافته جهت سنجش نفوذپذیری کلرایدی بتنهای حاوی دوده سیلیس

تاثير الكتروليت هاي مختلف بر مقاومت الكتريكي بتن

بررسی رفتار بتن حاوی میکرو سیلیس و نانوسیلیس در محیط های سولفاتی مختلف با PH ثابت

مقایسه ضریب انتشار یون کلرید در بتن واقع در جزیره قشم با مدلهای موجود در ادبیات فنی

بررسی اثر نانو رس بر روی خواص مکانیکی انواع مختلف مالت سیمان پرتلند تیپ 2و5 در سیکل های یخبندان و آب شدن

مقایسه ی مقاومت الکتریکی و فشاری بتن در چرخه های یخ زدن و آب شدن پیدرپی

اثرات دراز مدت عمل آوری بر نفوذ کلراید در بتن در محیط خلیج فارس

بررسي آزمايشگاهي اثر الياف پلي پروپيلن بر دوام يخ زدن و آب شدن روسازي بتن غلتكي

تأثیر هندسه آزمونه و روش انجام آزمایش بر نتایج مقاومت الکتریکی بتن

بررسی اثر ضریب انتقال رطوبت در بتن بر پایایی سازههای بتنی در معرض یون کلراید

بررسي ميزان pH محيط عمل آوري و تاثير آن بر مشخصات بتن

نقش انواع فاصله نگهدار در کنترل نفوذپذیری بتن مسلح

طراحی و ساخت نازل راکت سوخت جامد از بتن سبک پرلیتی

مقایسه زمانی تأثیر میکروسیلیس و متاکائولن بر دوام بتن در شرایط خورنده خلیج فارس

شبيه سازی نفوذ يون کلر به منظور پيش بينی طول عمر سازه های بتنی در محيط های دريايی

بررسي و مقايسه اندازه گيري يون كلرايد آزاد در مخلوط هاي سيماني

نقش نانوسیلیس بر دوام بتن های خود تراکم حاوی پوزولان های مختلف در محیط خورنده

بررسي خوردگي اسيدي خمير سيمان حاوي پوزولانهاي مختلف

بررسي دوام جداول بتني در دوره يخ زدن و آب شدن در مجاورت نمك

تاثیر درجه حرارت های بالا بر خصوصیات ملات سیمانی حاوی دوده سیلیس

پیشنهاد مدل پایه برای بررسی تنشهای ناشی از شرایط یخبندان در جداول بتنی

تاثیر دانه بندی بر دوام جداول پرسی تهیه شده به روش تر

بررسی جذب آب کوتاه مدت به عنوان یکی از عوامل تعیین رده پایایی بتن

نقش چهارسولفات اصلی موجود در دریا برروی بتن حاوی پوزوالن در سن زیر 60 روز

بررسی اثر متاکائولین در مجاورت سیمان پرتلند آهکی بر دوام بتن های توانمند

بررسی شاخص خدمت دهی روسازی های بتنی در مواجه با واکنش های قلیایی سیلیسی

مقایسه مقاومت الکتریکی و مقاومت الکتریکی پوالریزه بتن مسلح در آزمایش اندازهگیری خوردگی به روش گالوانواستاتیک پالس

بررسی دوام بتن خودتراکم حاوی پلیمر استایرن بوتادین در برابر اسیدسولفوریک

بررسی اثر چرخه های جذر و مد بر نفوذ یون کلراید در بتن

بررسی دمای اولیه سیمان بر خواص فیزیکی و مکانیکی و دوامی بتن آماده تازه وسخت شده

مقایسه مقاومت ویژه الکتریکی بتن اندازه گیري شده با روش حجمی و هدایت الکتریکی

اثرات دراز مدت پوشش سطحی بر نفوذ کلراید در بتن در محیط خلیج فارس 

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامترهای دوام بتن

مدلسازی‌ ضریب‌ انتشار‌ یون‌ کلرید‌ در‌ بتن‌ حاوی‌ پوزولان‌ متاکائولن‌ در‌ منطقه‌ پاششی‌ جزیره‌ قشم