.

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخاوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

بررسی رفتار بتن حاوی میکرو سیلیس و نانوسیلیس در محیط های سولفاتی مختلف با PH ثابت

بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم تازه با استفاده از میکروسیلیس، متاکائولن و پودر سنگ آهک

مقایسه زمانی تأثیر میکروسیلیس و متاکائولن بر دوام بتن در شرایط خورنده خلیج فارس

نقش نانوسیلیس بر دوام بتن های خودتراکم حاوی پوزولان های مختلف در محیط های خورنده

مطالعه و بررسی خواص بتن های ساخته شده از سرباره سرب و میکروسیلیس در سن 28 روز

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری

بهینه سازی طرح مخلوط بتن های حاوی دوده سیلیس و پوزولان طبیعی خاش

بهینه سازی طرح مخلوط بتن های حاوی دوده سیلیس و روباره کوره آهنگدازی

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی

اثرات جایگزینی میکروسیلیس و مقدار آب به سیمان در نفوذ یون کلراید

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما 

بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم تازه با استفاده از میکروسیلیس، متاکائولن و پودر سنگ آهک

مقایسه زمانی تأثیر میکروسیلیس و متاکائولن بر دوام بتن در شرایط خورنده خلیج فارس

مطالعه ومقایسه خاصیت پوزولانی سیمان پوزولانی حاوي متاکائولین وپرلیت

بررسی خواص بتن سخت شده خودتراکم حاوی متاکائولن

مدلسازی‌ ضریب‌ انتشار‌ یون‌ کلرید‌ در‌ بتن‌ حاوی‌ پوزولان‌ متاکائولن‌ در‌ منطقه‌ پاششی‌ جزیره‌ قشم